Друк
PDF

Українська асоціація операторів зв’язку «Телас»
Асоціація «Телас» (зареєстрована як юридична особа 6 березня 1997 року) – незалежна добровільна організація, яка об’єднує підприємства, чия діяльність пов’язана з розвитком та функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг – посідає нині одне з провідних місць серед інших об’єднань операторів та провайдерів зв’язку в Україні. Її учасники надають послуги обсягом понад 80% від загального обсягу телекомунікаційних послуг країни. Переважна більшість пропозицій Асоціації, вироблених її учасниками у ході спільних дискусій та обговорень, враховується законодавчими та виконавчими органами влади під час розробки та ухвалення законів, нормативних актів та керівних документів.
Співпраця Асоціації з Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та з’вязку, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації надає можливість створення сприятливих організаційних та економічних умов діяльності операторів, подальшому розвитку ринку телекомунікацій та його лібералізації.
МЕТА АСОЦІАЦІЇ:
Здійснення захисту прав та законних інтересів операторів зв’язку України, підтримка умов їхнього розвитку, сприяння реформуванню галузі зв’язку та розвитку ринку телекомунікацій.

Основні завдання Асоціації:
• захист прав та інтересів членів Асоціації в різноманітних організаціях, у тому числі міжнародних;

• підтримка ділового співробітництва між членами Асоціації;

• сприяння проведенню наукових досліджень та реалізації практичних заходів з лібералізації ринку телекомунікаційних послуг;

•  участь у підготовці, розробці та експертизі проектів законів, інших нормативних актів з питань телекомунікацій;

• сприяння встановленню ділових контактів між операторами зв’язку, з іноземними партнерами для залучення в Україну прогресивних технологій, іноземних інвестицій, передового досвіду;

•  сприяння формуванню прийнятного для операторів економічного середовища;

•  організація консультативної роботи в інтересах членів Асоціації;

•  надання інформаційної підтримки членам Асоціації.
Участь в Асоціації:
Учасниками Асоціації можуть бути юридичні особи, чия діяльність пов’язана з функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг, які визнають установчі документи Асоціації і виявили бажання увійти до неї та сплачувати членські внески.
Члени Асоціації можуть мати дійсний або асоційований статус.

Дійсним членом Асоціації може бути будь-яке з підприємств, організацій, об’єднань сфери зв’язку, що визнають установчі документи Асоціації, бажають увійти до її складу, брати участь у реалізації цілей та завдань Асоціації та сплачувати членські внески.

Асоційованим членом Асоціації може бути будь-яке підприємство, організація, об’єднання або інша юридична особа, яка визнає її установчі документи, бажає увійти до її складу і сприяти реалізації цілей і завдань Асоціації та сплачувати членські внески.

Наші Засновники:

- Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
(ПАТ «Укртелеком»)

- Приватне акціонерне товариство «Київстар»
(ПрАТ «Київстар»)

- Приватне акціонерне товариство «МТС Україна»
(ПрАТ «МТС України») (ПрАТ «ВФ Україна»)

- Спільне підприємство «Інфоком»
(СП ТОВ «Інфоком»)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ:
Вищим органом Асоціації є її Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Загальні збори членів Асоціації:визначають основні напрямки діяльності Асоціації; затверджують плани роботи та звіти про їх виконання; схвалюють зміни та доповнення до Установчого договору про створення і діяльність Асоціації та її Статуту; обирають і звільняють членів Ради, Голову Ради, членів Ревізійної комісії; затверджують рішення Ради про прийняття нових членів до Асоціації та виключення з її лав, встановлюють розмір та форму сплати членських внесків, заробітної плати Голови Ради Асоціації; ухвалюють рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
Рада Асоціації – вищий виборний орган її управління. У період між Загальними зборами членів Асоціації керівництво її діяльністю здійснює Рада Асоціації, повноваження якої тривають 5 роки.

До компетенції Ради Асоціації належить: скликання Загальних зборів членів Асоціації та визначення їхнього порядку денного; внесення на розгляд Загальних зборів проекту основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік, здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації; прийняття до Асоціації та виключення з неї учасників; створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Асоціації, прийняття рішень про участь в інших некомерційних організаціях; затвердження правил організаційних процедур та інших внутрішніх документів Асоціації.
Голова Ради Асоціації – (вища виборна посада) є виконавчим керівником Асоціації, здійснює керівництво її поточною діяльністю та адміністративним апаратом і обирається на 5 років.

Голова Ради Асоціації організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та її Ради, представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами; укладає від імені Асоціації угоди, видає доручення; визначає та затверджує структуру Асоціації, чисельність її працівників та оплату їх праці; розпоряджається грошовими коштами, рахунками в банках та майном Асоціації; засвідчує грошово-розрахункові документи.
Ревізійна комісія - в Асоціації створюється та діє Ревізійна комісія, яка обирається Дійсними членами Асоціації на Загальних зборах терміном на 5 років. Підзвітна виключно Загальним зборам членів Асоціації.
Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Головою Ради Асоціації вимог Статуту; виконанням рішень Загальних зборів Асоціації; за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації; складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх Загальним зборам Асоціації для затвердження.

Представники органів управління:
Голова Ради Асоціації –Ошеров Леонід Михайлович

Члени Ради Асоціації:

  1. Коломоєць Іван Валерійович ( ПАТ «Укртелеком»)  -  Начальник департаменту;
  2. Довгий Анатолій Миколайович (ПрАТ «ВФ Україна») –  Начальник відділу;
  3. Тулін Костянтин Михайлович – («Фарлеп-Інвест») - Директор департаменту;
  4. Некраха Ганна Едуардівна (ПрАТ»Датагруп») - Директор департаменту;
  5. Давиденко Наталія Володимирівна (ТОВ «лайфселл») - Директор департаменту;
  6. Когут Олександр Юрійович (ПрАТ «Київстар» ) - Директор департаменту;
  7. Усачов Олександр Миколайович  (ТОВ «Фрінет») - Заступник генерального директора.

Члени  ревізійної комісії:
Сароян Олена Володимирівна  (ПрАТ «ВФ Україна») - Голова комісії;
Войтенко Ірина Григорівна  (ПАТ «Укртелеком») – член комісії.

Останні події

Зміни до Порядку маршрутизації трафіка в ТМЗК

26 червня 2018 року Експертною Радою Української асоціації операторів зв’язку «Телас» під час чергового засідання було розглянуто пропозиції операторів телекомунікацій до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мер...
Read more...

Останні новини

З 01 липня 2018 року 4G у діапазоні 1800 МГц

30 червня 2018 року  введено в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 «Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (зі змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 20.02.2018 № 102 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 2...