Друк
PDF

Українська асоціація операторів зв’язку «Телас»
Асоціація «Телас» (зареєстрована як юридична особа 6 березня 1997 року) – незалежна добровільна організація, яка об’єднує підприємства, чия діяльність пов’язана з розвитком та функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг – посідає нині одне з провідних місць серед інших об’єднань операторів та провайдерів зв’язку в Україні. Її учасники надають послуги обсягом понад 80% від загального обсягу телекомунікаційних послуг країни. Переважна більшість пропозицій Асоціації, вироблених її учасниками у ході спільних дискусій та обговорень, враховується законодавчими та виконавчими органами влади під час розробки та ухвалення законів, нормативних актів та керівних документів.
Співпраця Асоціації з Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та з’вязку, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації надає можливість створення сприятливих організаційних та економічних умов діяльності операторів, подальшому розвитку ринку телекомунікацій та його лібералізації.
МЕТА АСОЦІАЦІЇ:
Здійснення захисту прав та законних інтересів операторів зв’язку України, підтримка умов їхнього розвитку, сприяння реформуванню галузі зв’язку та розвитку ринку телекомунікацій.

Основні завдання Асоціації:
• захист прав та інтересів членів Асоціації в різноманітних організаціях, у тому числі міжнародних;

• підтримка ділового співробітництва між членами Асоціації;

• сприяння проведенню наукових досліджень та реалізації практичних заходів з лібералізації ринку телекомунікаційних послуг;

•  участь у підготовці, розробці та експертизі проектів законів, інших нормативних актів з питань телекомунікацій;

• сприяння встановленню ділових контактів між операторами зв’язку, з іноземними партнерами для залучення в Україну прогресивних технологій, іноземних інвестицій, передового досвіду;

•  сприяння формуванню прийнятного для операторів економічного середовища;

•  організація консультативної роботи в інтересах членів Асоціації;

•  надання інформаційної підтримки членам Асоціації.
Участь в Асоціації:
Учасниками Асоціації можуть бути юридичні особи, чия діяльність пов’язана з функціонуванням ринку телекомунікаційних послуг, які визнають установчі документи Асоціації і виявили бажання увійти до неї та сплачувати членські внески.
Члени Асоціації можуть мати дійсний або асоційований статус.

Дійсним членом Асоціації може бути будь-яке з підприємств, організацій, об’єднань сфери зв’язку, що визнають установчі документи Асоціації, бажають увійти до її складу, брати участь у реалізації цілей та завдань Асоціації та сплачувати членські внески.

Асоційованим членом Асоціації може бути будь-яке підприємство, організація, об’єднання або інша юридична особа, яка визнає її установчі документи, бажає увійти до її складу і сприяти реалізації цілей і завдань Асоціації та сплачувати членські внески.

Наші Засновники:

- Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
(ПАТ «Укртелеком»)

- Приватне акціонерне товариство «Київстар»
(ПрАТ «Київстар»)

- Приватне акціонерне товариство «МТС Україна»
(ПрАТ «МТС України») (ПрАТ «ВФ Україна»)

- Спільне підприємство «Інфоком»
(СП ТОВ «Інфоком»)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ:
Вищим органом Асоціації є її Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Загальні збори членів Асоціації:визначають основні напрямки діяльності Асоціації; затверджують плани роботи та звіти про їх виконання; схвалюють зміни та доповнення до Установчого договору про створення і діяльність Асоціації та її Статуту; обирають і звільняють членів Ради, Голову Ради, членів Ревізійної комісії; затверджують рішення Ради про прийняття нових членів до Асоціації та виключення з її лав, встановлюють розмір та форму сплати членських внесків, заробітної плати Голови Ради Асоціації; ухвалюють рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
Рада Асоціації – вищий виборний орган її управління. У період між Загальними зборами членів Асоціації керівництво її діяльністю здійснює Рада Асоціації, повноваження якої тривають 5 роки.

До компетенції Ради Асоціації належить: скликання Загальних зборів членів Асоціації та визначення їхнього порядку денного; внесення на розгляд Загальних зборів проекту основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік, здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації; прийняття до Асоціації та виключення з неї учасників; створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Асоціації, прийняття рішень про участь в інших некомерційних організаціях; затвердження правил організаційних процедур та інших внутрішніх документів Асоціації.
Голова Ради Асоціації – (вища виборна посада) є виконавчим керівником Асоціації, здійснює керівництво її поточною діяльністю та адміністративним апаратом і обирається на 5 років.

Голова Ради Асоціації організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та її Ради, представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами; укладає від імені Асоціації угоди, видає доручення; визначає та затверджує структуру Асоціації, чисельність її працівників та оплату їх праці; розпоряджається грошовими коштами, рахунками в банках та майном Асоціації; засвідчує грошово-розрахункові документи.
Ревізійна комісія - в Асоціації створюється та діє Ревізійна комісія, яка обирається Дійсними членами Асоціації на Загальних зборах терміном на 5 років. Підзвітна виключно Загальним зборам членів Асоціації.
Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Головою Ради Асоціації вимог Статуту; виконанням рішень Загальних зборів Асоціації; за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації; складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх Загальним зборам Асоціації для затвердження.

Представники органів управління:
Голова Ради Асоціації –Ошеров Леонід Михайлович

Члени Ради Асоціації:

  1. Коломоєць Іван Валерійович ( ПАТ «Укртелеком»)  -  Начальник департаменту;
  2. Довгий Анатолій Миколайович (ПрАТ «ВФ Україна») –  Начальник відділу;
  3. Тулін Костянтин Михайлович – («Фарлеп-Інвест») - Директор департаменту;
  4. Некраха Ганна Едуардівна (ПрАТ»Датагруп») - Директор департаменту;
  5. Давиденко Наталія Володимирівна (ТОВ «лайфселл») - Директор департаменту;
  6. Когут Олександр Юрійович (ПрАТ «Київстар» ) - Директор департаменту;
  7. Усачов Олександр Миколайович  (ТОВ «Фрінет») - Заступник генерального директора.

Члени  ревізійної комісії:
Сароян Олена Володимирівна  (ПрАТ «ВФ Україна») - Голова комісії;
Войтенко Ірина Григорівна  (ПАТ «Укртелеком») – член комісії.

Кредитная история онлайн  Вопросы и Ответы  Всё о кредитах и займах

Останні події

Проект Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

22 лютого 2018 року під головуванням Голови Ради Асоціації «Телас» відбулося засідання Експертної Ради Асоціації «Телас» з розгляду проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. У засіданні брали участь представники телекомунікаційних компаній – експе...
Read more...

Останні новини

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

9 травня 2018 року набув чинності Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Цей Закон є ключовим у забезпеченні кібербезпеки країни, її критичної інфраструктури та інформаційних ресурсів. Він урегульовує комплекс питань з протидії сучасним ...