Засновники та органи управління

Засновники

  • Приватне акціонерне товариство «Київстар» (ПрАТ «Київстар»)
  • Приватне акціонерне товариство ПрАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
  • Акціонерне товариство «Укртелеком» (АТ «Укртелеком»)
  • Спільне підприємство «Інфоком» (СП ТОВ «Інфоком»)

Органи управління

Вищим органом Асоціації є її Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори членів Асоціації визначають основні напрямки діяльності Асоціації; затверджують плани роботи та звіти про їх виконання; схвалюють зміни та доповнення до Установчого договору про створення і діяльність Асоціації та її Статуту; обирають і звільняють членів Ради, Голову Ради, членів Ревізійної комісії; затверджують рішення Ради про прийняття нових членів до Асоціації та виключення з її лав, встановлюють розмір та форму сплати членських внесків, заробітної плати Голови Ради Асоціації; ухвалюють рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

Рада Асоціації – вищий виборний орган її управління. У період між Загальними зборами членів Асоціації керівництво її діяльністю здійснює Рада Асоціації.

До компетенції Ради Асоціації належить: скликання Загальних зборів членів Асоціації та визначення їхнього порядку денного; внесення на розгляд Загальних зборів проекту основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік, здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації; прийняття до Асоціації та виключення з неї учасників; створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Асоціації, прийняття рішень про участь в інших некомерційних організаціях; затвердження правил організаційних процедур та інших внутрішніх документів Асоціації.

Голова Ради Асоціації – (вища виборна посада) є виконавчим керівником Асоціації, здійснює керівництво її поточною діяльністю та адміністративним апаратом.

Голова Ради Асоціації організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та її Ради, представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами; укладає від імені Асоціації угоди, видає доручення; визначає та затверджує структуру Асоціації, чисельність її працівників та оплату їх праці; розпоряджається грошовими коштами, рахунками в банках та майном Асоціації; засвідчує грошово-розрахункові документи.

Ревізійна комісія в Асоціації створюється та діє Ревізійна комісія, яка обирається Дійсними членами Асоціації на Загальних зборах терміном на 5 років. Підзвітна виключно Загальним зборам членів Асоціації.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Головою Ради Асоціації вимог Статуту; виконанням рішень Загальних зборів Асоціації; за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації; складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх Загальним зборам Асоціації для затвердження.